BELEIDSPLAN

van de stichting:

Stichting ter nagedachtenis aan de familie Willem en Maria Margaretha van der Werf-Verwer
en de kinderen Wilhelmina en Elisabeth.
(van der Werf Stichting)

Inleiding:

Mevrouw E.C. van de Werf heeft in haar testament een familiestichting opgericht (Van de Werf stichting, die haar gehele aanzienlijke vermogen heeft geërfd. Mevrouw Van der Werf had geen naaste familie meer, en zij wilde dat haar vermogen door goede doelen werd geërfd, maar niet in één keer. Daarom richtte zij een stichting op die tot doel heeft om gedurende lange tijd het vermogen in stand te houden en de opbrengsten ervan in uit te keren. De uitkeringen komen toe aan drie goede doelen die zij zelf heeft gekozen, omdat zij daar het meeste affiniteit mee had.
De stichting duurt voor onbepaalde tijd voort, doch maximaal 60 jaar na de oprichting.
De oprichting vond plaats op het moment van overlijden van mevrouw Van der Werf. Zij stierf op 9 juni 2008 te Leiden op 93 jarige leeftijd.

De Van der Werfstichting heeft ten doel:

In de statuten van de stichting staat de volgende doelomschrijving:
De stichting heeft tot doel:
Het jaarlijks doen van kapitaalsuitkeringen afkomstig uit de revenuen/opbrengsten van het vermogen van de stichting totdat het gehele vermogen zal zijn uitgekeerd aan de drie volgende algemeen nut beogende instellingen:

 1. De Nederlandse Maag- Lever- Darmstichting te Amersfoort;
 2. De Nierstichting Nederland te Bussum;

 

 1. De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds te Amsterdam.

 

Contact met elkaar

Er wordt regelmatig informatie uitgewisseld en het bestuur van de Van der Werfstichting zorgt altijd dat de drie contactpersonen van de goede doelen op de hoogte zijn.
De contactpersonen bij de drie goede doelen zijn in 2016:

– KWF :  Lianne Bogers,  email:  lbogers@kwfkankerbestrijding.nl

– Nierstichting : Hilde de Rooy,  email: hildederooij@nierstichting.nl

– MLD : Carolien Fakkert, email: fakkert@mlds.nl

Rond de sterfdatum van mevrouw Van der Werf wordt ieder jaar een bijeenkomst  georganiseerd, waarbij de vertegenwoordigers van de drie goede doelen en het voltallige bestuur van de stichting samenkomen. Bij de jaarlijkse bijeenkomst worden de jaarstukken besproken en alle financiële gegevens ter controle overlegd. Verder staat de jaarlijkse bijeenkomst in het teken van een culturele activiteit en wordt er een gezamenlijke lunch gebruikt. Zo blijven de lijnen kort en is er een grote wederzijdse betrokkenheid.
Deze jaarlijkse bijeenkomsten zijn belangrijke voor de banden tussen de betrokken partijen. Naast de jaarlijkse bijeenkomsten tussen bestuur enerzijds en de goede doelen anderzijds, houdt het bestuur ook veel contact met elkaar en worden alle zaken regelmatig doorgenomen. Overleg vindt ter plekke in Leiden of via mail/telefoon plaats.

 

 

Vermogen van de stichting:

Het vermogen van de Van der Werfstichting bestaat uit drie delen:

– Verhuurde onroerende zaken (1,4 miljoen),

– Aandelen portefeuille (2 miljoen);

– Liquide middelen (6 ton).
De totale waarde bedraagt ongeveer 4 miljoen euro.
Een overzicht van het vermogen 2013/2014 is aan dit ondernemingsplan gehecht.

Vlak na de dood van mevrouw Van der Werf heeft de stichting een aantal onroerende zaken moeten verkopen. Dit betrof: De eigen woning van mevrouw Van der Werf aan de Pieter de la Courtstraat 113 te Leiden. In verband met haar overlijden verkocht in onbewoonde staat. Verder mevrouw Van der Werf tijdens haar leven aan sommige huurders koopopties gegeven om huizen te kopen na haar overlijden. Op die manier zijn de woningen aan het Utrechtse Jaagpad en aan de Lange Mare uit het vermogen van de stichting verdwenen. De meeste van de overgebleven panden waren zeer slecht onderhouden. Er was sprake van achterstallig onderhoud en lage huren.
De appartementen Musschenbroekstraat 9 en 9A zijn ook afgestoten. (Deze brachten geen rendement op (alleen hoge kosten) terwijl de bij ons bekende huurder door onderhuur van het gehuurde wel winst maakt. Onderhuurders wonen panden nog meer uit.
Het bestuur vindt dit strijdig aan het doel van de stichting en wil van deze misbruikers af.

De liquide middelen worden gevoed door de huuropbrengst en de dividenden. Zonder verkoop van hetzij een onroerende zaak hetzij een deel van de effecten zal de stichting de hoge jaarlijkse uitkeringen aan de goede doelen niet kunnen blijven volhouden. Het renoveren en het onderhouden van de onroerende zaken is kostbaar. Er moet bij ieder huis een afweging worden gemaakt of de investering loont.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door de heer H.L.A. Teeuwen te Boskoop; de heer D. Keij te Leiden en mevrouw A.E. Lenderink-Santerse te Baneheide.
De bestuurders ontvangen een beloning/onkostenvergoeding van 300 euro per maand voor hun werkzaamheden om het gehele vermogen goed te beheren en er voor te zorgen dat de opbrengsten van het vermogen jaarlijks aan de drie goede doelen toekomen.
Naast de vergoeding aan de bestuurders heeft de stichting de jaarlijks terugkerende vaste lasten van bijvoorbeeld de kosten van onderhoud van de onroerende zaken, de gemeentelijke belastingen en opstalverzekering van de panden.

 

Beleid

Het bestuur heeft zich als taak gesteld om het vermogen zodanig te beheren dat er jaarlijks een substantieel deel van de opbrengsten aan de goede doelen kan worden uitgekeerd en om het vermogen verder zo lang mogelijk in stand te houden, zodat de uitkering aan de drie goede doelen zolang mogelijk gewaarborgd is, zodat zij maximaal profiteren van het vermogen van de stichting.

De jaarlijkse uitkering aan de goede doelen wordt ieder jaar rond de sterfdag van mevrouw Van der Werf door het bestuur uitgekeerd aan de drie goede doelen. Tevens wordt er rond de sterfdag van mevrouw Van der Werf een dag gepland om elkaar te ergens in den lande te treffen en om een gezamenlijke activiteit te ondernemen en natuurlijk om het rendement op het vermogen te bespreken.
De afgelopen jaren is er jaarlijks 120.000 euro onttrokken aan uitkeringen. (= 40.000 per  goed doel). In 2015 zal de totale uitkering van 300.000 bedragen, zodat ieder goed doel dan 100.000 zal ontvangen.
Het bestuur heeft gevraagd of de goede doelen aan de hand van presentaties kunnen vertellen voor welke onderzoeken zij dit geld graag zouden willen gebruiken. Het bestuur wil dan graag in het jaar 2015 is aan ieder van de drie goede doelen een bedrag van €. 100.000 euro uitkeren.
De onttrekking van 300.000 euro kan worden voldaan uit de liquide middelen bij de ABN-amro bank, waar op het moment toch bijna geen rente op wordt ontvangen.
Liquide middelen zijn bedoeld als reserve voor investeringen in huizen en natuurlijk noodzakelijk om de uitkeringen aan de goede doelen van te betalen.

Bij het doen van de jaarlijkse uitkeringen wordt de volgende afweging gemaakt :

Kunnen de uitkeringen aan de goede doelen geheel ten laste van de jaarlijkse opbrengsten worden gebracht?
Moet er worden ingeteerd op het vermogen van de stichting en in hoeverre kan dit dan verantwoord gebeuren?
Tevens wordt er geluisterd naar de wensen van de drie goede doelen.
Interne analyse / SWOT analyse

Kansen:

 1. Betrokken en serieuze bestuurders.
 2. Groot en divers vermogen (aandelen, liquide middelen, onroerende zaken);
 3. Ruim de tijd (Stichting heeft nog ruim 50 jaar om vermogen op te maken = aan de drie goede doelen uit te keren);
 4.  Potentie om opbrengsten te verhogen (verhuurde onroerende zaken worden opgeknapt waardoor huren omhoog kunnen), zodat uitkeringen aan goede doelen ook omhoog kunnen.

 

Bedreigingen:

 1. Aandelenportefeuille kan instorten als de beurs slecht gaat; Liquide middelen drogen langzaam op.
 2. Oude “vriendjes” van Beppie profiteren van lage huur en verhuren zelf onder (nu alleen Sharaby nog in de Rijnsburgersingel).
 3.  Economische crisis; waarde van vermogen daalt, beurs daalt, waardoor er minder rendement kan worden behaald en dus ook minder aan goede doelen kan worden uitgekeerd.
 4. Belastingdienst. Als er naheffingen mochten komen, zal vermogen sneller op raken.

 

Sterke punten:

 1. Buitengewoon goede verhoudingen tussen bestuurders van de stichting en de drie goede doelen;
 2. Eenheid binnen het bestuur waardoor altijd adequaat kan worden gereageerd en er altijd actie ondernomen wordt.
 3. Aandelenportefeuille levert veel dividend op;
 4. Door het renoveren en opknappen van de panden blijft de waarde behouden en kunnen de huren omhoog.

 

Zwakke punten:

 1. Onroerend goed vraagt onderhoud is dat is kostbaar en komt altijd weer terug.
 2. Grote portefeuille aandelen Philips en Unilever. Hoog risico.
 3. Dalende huizenmarkt;
 4. Oude huurders met huurbescherming waardoor rendement laag blijft. Dat geldt nu alleen nog voor Rijnsburgersingel 85 en de Musschenbroekstraat 7A

 

 

CONFRONTATIEMATRIX

Groeien (kansen + sterke punten):
Onroerende zaken goed opknappen en blijven onderhouden. Panden waar nog achterstallig onderhoud is opknappen. Bij opzegging huur dan de keuze tussen verkoop in onbewoonde staat of nieuwe verhuur, maar dan tegen reële huurprijs. Dividenden en huuropbrengsten gebruiken voor onderhoud panden.

Verbeteren (kansen + zwakke punten):
Spreiding effectenportefeuille?

Verdedigen (bedreigingen + sterke punten):
Bestuur bestaat uit competente mensen die met hun inzet het beleid tot uitvoer brengen, waardoor de drie goede doelen zo lang mogelijk van opbrengsten kunnen profiteren.

Ombuigen (bedreigingen + zwakke punten):
Aan aannemer en schilder vragen om een plan op te stellen voor het onderhoud van alle panden in de komende 5 jaar.

Doelen en acties:

Doel: Het vermogen van de Stichting zodanig beheren dat er de komende 50 ? jaar aan ieder van de drie goede doelen een substantiële jaarlijkse uitkering gegarandeerd kan blijven:

De stichting tracht dit doel o.a. te verwezenlijken door:

 • In overleg met de goede doelen de jaarlijkse uitkering bepalen, zodanig dat er een goede balans blijft bestaan tussen de substantiële bijdrage die de goede doelen ontvangen en het resterende vermogen waarmee opbrengsten gerealiseerd moeten blijven worden om de substantiële uitkeringen aan de goede doelen in ook in de verre de toekomst te kunnen blijven garanderen (overeenstemmend met de laatste wens van mevrouw Van der Werf.
 • Goed contact blijven houden met de goede doelen om te weten hoeveel geld zij nodig hebben en voor welk onderzoek. Bijvoorbeeld: KWF – onderzoek in Leiden naar immunotherapie tegen kanker; Nierstichting – draagbare kunstnier; MLD – geld voor reclamespotjes/marketing om darmkanker vroegtijdig op te sporen.
  De goede doelen werken mee aan deze interactie door het geven van presentaties en door het bestuur regelmatig uit te nodigen voor lezingen en bijeenkomsten etc. ter ondersteuning van de visie op de bijdrage die de van der Werfstichting geeft aan de drie goede doelen.
 • Het renoveren en onderhouden van de verhuurde onroerende zaken waardoor de waarde behouden blijft en de opbrengst omhoog gaat; Dan wel het afstoten van onroerende zaken wanneer deze vrij van huur komen zodat de opbrengst gebruikt kan worden voor uitkering aan de drie goede doelen;
 • Het zolang mogelijk in stand houden van de effectenportefeuille. De dividenduitkeringen zorgen voor compensatie voor het risico in daling van de effectenkoersen;

Missie en Visie van de Stichting / Strategiekeuze

De Van der Werfstichting is een financieel zeer sterke stichting met betrokken bestuurders. De contacten met de drie goede doelen zijn uitstekend.  De drie goede doelen betuigen zich dankbaar ten opzicht van het bestuur van de stichting en hebben waardering voor het gevoerde beleid. Hierdoor ontstaat een wederzijds belang om zo goed mogelijk te presteren.

De eerste 5 jaar zijn er nog voldoende liquide middelen om de jaarlijkse uitkeringen aan de drie goede doelen van te kunnen betalen. Zodra er een huis leeg komt, zal moeten worden bezien of dit huis moet worden verkocht of moet worden gerenoveerd voor nieuwe verhuur. De bestuursleden zijn het met elkaar eens dat de effectenportefeuille zo lang mogelijk in stand moet worden gehouden, waardoor het mogelijk zal zijn om de toekomstige uitkeringen te kunnen blijven garanderen.